Kosaram
Bruttó:  0 HUF
0

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A „Hősökre mindig szükség van!” Facebook promóciós játékra

A Játékszabályzat hatálya: A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a WONDEX Kft.(3526 Miskolc, Szeles utca 27. ; Cg. 05-09-002654; adószám: 11066640-2-05), mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező adta ki a 2018. évben megrendezésre kerülő „Hősökre mindig szükség van! Facebook promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni. Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. A Játékban részt vevő személyek a Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik érvényes Facebook profillal rendelkeznek, valamint a WONDEX Kft. Facebook oldalán (www.facebook.com/Wondex-Kft) 2018. július 6.-án kikerülő bejegyzésben leírtakat helyesen végrehajtják. Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban: A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt helyesen végrehajtja a WONDEX Kft. Facebook oldalára (www.facebook.com/Wondex-Kft) 2018. július 6.-án kikerülő bejegyzésben leírtakat. A Játékosoknak lehetőségük van a hozzászólás eltávolítására, ilyenkor automatikusan visszavonják a Játékba való nevezésüket. A sorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék lezárása után történő sorsolás időpontjában érvényes hozzászólással rendelkeznek és képüket nyilvánosan posztolták oldalukon. A hozzászólás eltávolításából adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik. A Játékosoknak lehetőségük van a hozzászólás módosítására. A sorsoláson kizárólag abban az esetben vehetnek részt, amennyiben a hozzászólásuk legutolsó módosított verziója a Játék időtartama alatt megjelenik a jelölt posztban hozzászólást írtak ill. képüket nyilvánosan posztolták. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes. Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer jogosult a Játékban hozzászólást írni. Egy Játékostól érkező több hozzászólás esetén a legkésőbbi időpontban megvalósuló hozzászólást veszi figyelembe a Lebonyolító.

A Játék időtartama: A Játék kezdő időpontja: 2018. július 6. amely a Játékban részt vevő bejegyzés kikerülésének időpontja. A Játék záró időpontja: 2018. augusztus 21. 12:00 óra. A Játékosok a megjelölt Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Játékban részt venni. A nyeretlen játékosok jelentkezésüket tovább viszik a következő sorsolásra, így újra eséllyel indulhatnak a nyereményekért.

A Játék időtartama alatt 3 sorsolás történik, melyek időpontja:

2018. július 23. 12.00 óra

2018. augusztus 6. 12.00 óra

2018. augusztus 21. 12.00 óra

Vissza